Jakie są cele dokonywania ocen personelu

Każda instytucja to przede wszystkim jak pisał to jeden z autorów książek – kupa ludzi. Stosując procedury ocen jest realne sterowanie i utrwalanie efektywnego działania osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Odpowiednia i w porę ocena pracownicza może spowodować wyprzedzające zahamowanie nieporządanych skutków wynikających z przyjęcia w organizacji nieadekwatnych kandydatów. Z tego powodu jest to ważna działalność menedżera.
System ocen pracowniczych odgrywa kluczową funkcję w kierowaniu grupą pracowników. Jednocześnie bywa to istotny pierwiastek wdrożenia strategii personalnej w organizacji. Przeprowadzenie oceny pracowniczej bazuje na permamentnym zwracaniu uwagi na reakcje w miejscu pracy i efekty wysiłków zatrudnionych w dążeniu do udzielania im pomocy, pobudzania proaktywnej postawy i kontrolowania. Opis tego zjawiska możesz przeczytać w publikacjach: Wyjątkowe Warsztaty Zarządzanie Zmianami .
Ocenianie pracowników jest tylko z pozoru nieskomplikowane. W praktyce potrzebne są określone cechy osobowe i dość duże doświadczenie. Według kryterium potrzeb firm i organizacji cele przeprowadzania diagnozy pracy można podzielić na dwa zakresy funkcjonalne.
Do celów organizacyjnych można zaliczyć:
- zdolność stosowania właściwego doboru i wykorzystania pracowników w nawiązaniu do wykazywanych zdolności, obszarów, które najbardziej interesują pracowników, zaangażowania w życie zawodowe,
- urealnianie planowania i kierowania ludźmi zatrudnionymi w firmie,
- możliwość wytłumaczenia decyzji powiązanych z przemieszczeniem pracowników w obrębie struktury organizacyjnej, outplacementem, rozwijaniem kompetencji zawodowych,
- wystawianie opinii,
- określenie celów i obszarów dokształcania podwładnych,
- tworzenie grupy będącej personelem rezerwowym,
- ustalenie długookresowej polityki w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi firmy.
Do korzyści psychologicznych zalicza się:
- wychowywanie przez zmienianie postawy do wykonywanych obowiązków,
- utrwalanie wniosków zapisanych w wymaganiach względem pracownika w czasie oceny okresowej,
- pobudzanie do działania polegające na wiedzy personelu w zakresie rezultatów podejmowanych działań, możliwościach doskonalenia oraz kreowaniu bodźców dla samokontroli,
- eliminacja niezbyt pozytywnych i szkodliwych cech zatrudnionych osób,
- poprawy relacji między pracownikami.
Warto dodać - o wymienionych wyżej celach kierownik musi pamiętać podczas oceny pracowników.
COŚ O NASZYCH WPISACH
Nasz serwis kreuje kwartet ekspertów organizujących kursy dla firm z bardzo wielu sektorów rynku.
Pomysłodawcą i wykonawcą powyższego wpisu jest Iwona Piga, trener prowadzący szkolenia z asertywności a dodatkowo badacz z obszaru planowania kariery.
Tu zwykle piszemy też o:
- analizy satysfakcji specjalistów w przedsiębiorstwach wszelkich branż
- ankiety rozwojowe
- kursach z tematyki miękkiej
- wyjazdy dla pracowników
- zarządzanie zasobami ludzkimi
Cieszymy się że nas Państwo odwiedzili zachęcamy do wielokrotnych odwiedzin na tej stronie.