Audyt projektu, oficjalne zaproszenie

W związku z raportowaniem programu nr LWM/99 2 6 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania subwencji z Amerykańskiego Trustu Wyrównawczego

Harmonogram debata podczas konferencji obejmie wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)
 • Ocena udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu INTERREG IIIB CADSES
 • Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego
 • \"Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków do Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce
 • Analiza sprawności implementacji priorytetów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Zamknięte Konferencje Coachingowe
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUALdla Polski 2004-2006” RAPORT KOŃCOWY
 • Potrzeby instytucjonalnego systemu wdrażania funduszy strukturalnych w zakresie wsparcia eksperckiego na przykładzie Dolnego Śląska
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 w latach 2007-2010
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • Ustalenie sytuacji wyjściowej w odniesieniu do Działania III.1 RPO RPW - systemy miejskiego transportu zbiorowego (pierwszy etap ewaluacji Działania III.1 RPO RPW)
 • Ocena beneficjentów ostatecznych działania 2.6 ZPORR z rekomendacją do wdrażania działania 8.2 PO KL w województwie opolskim
 • Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy pomocy modelu makroekonomicznego HERMIN
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Fundusz będzie omówiony pod kątem efektywności w następujących dotowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
 • Produkcja zaprawy murarskiej
 • Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
 • Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
 • Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z projekcją filmów
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Pogrzeby i działalność pokrewna

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: wschowski oraz sokołowski

  Upoważnieni beneficjenci to: F.H.U. \"STOLARMET\" Ryszard Rzadca, Elektrociepłownia Białystok S.A., BROWARY DOLNOŚLĄSKIE PIAST S.A., \", Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa , Telewizja Kablowa SATRA Sp. z o.o , Bergon , E-go Czerwińska Anna, Groemix sp. z o.o., Kurtiak i Ley Urszula Kurtiak, SUNSET EXPRESS , Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Inżynieryjnych \"Sanel\" Spółka z o.o., ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE , SYSTEM Władysław Kędziora, Urszula Kędziora-Spółka Jawna, WILLSON & BROWN - WB Spółka komandytowo-akcyjna

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.