Spotkanie raportujące, oficjalne zaproszenie

W związku z zamknieciem programu nr SMN/52 9 9 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania kwoty pomocowej z Środkowoeuropejskiego Trustu Infrastrukturalnego

Porządek dyskusja podczas konferencji przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • Analiza przyczyn braku aktywności lub niskiej aktywności niektórych samorządów gminnych w sięganiu po wsparcie z Funduszy Unijnych
 • Rodzaje projektów realizowanych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 i ich znaczenie dla rozwijania i prowadzenia działalności go
 • Badanie ocen i opinii wnioskodawców działania 2.1 SPO WKP
 • Audyt jakości implementacji celów EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Szkolenia Coaching
 • Badanie stopnia świadomości oraz potrzeb informacyjnych Polaków oraz partnerów społeczno-gospodarczych przed realizacją działań informacyjno – promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ocena przyczyn niewielkiego zainteresowania potencjalnych beneficjentów realizacją projektów w ramach wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Ocena systemu wskaźników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013
 • Ewaluacja on-going w zakresie wybranych elementów realizacji ZPORR w woj. podkarpackim (dotyczy infrastruktury transportu drogowego, środowiskowej oraz rozwoju turystyki i kultury)
 • Gotowość szkół wyższych do realizacji projektów kluczowych w ramach XIII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Badanie ścieżek prowadzących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do zatrudnienia w ramach Działania 1.5 SPO RZL 2004-2006
 • \"Ocena sprawności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Projekt będzie omówiony pod kątem efektywności w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
 • Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
 • Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Przeładunek towarów
 • Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 • Działalność związków zawodowych

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: puławski oraz zawierciański

  Upoważnieni beneficjenci to: Artur Czech HANDEL HURTOWY I OKREZNY ARTYKULAMI SPOZYWCZYMI, Fabryka Narzędzi Cirurgicznych i Dentystycznych \"Mifam\" S.A. , Pomorski Ośrodek Maszynowy POM-EKO Sp. z o.o., Firma Usługowa Auto - Odnowa, BROKER Sp. z o.o. , Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy \"BEN-SAT\" Bernard Dziedzic, AP-LOGIC , Firma Handlowo Usługowa HARAKIRI Magdalena Olek, Holzkonzept Polska Sp. z o.o., MB Elix spółka komandytowa, SZ150 Tomasz Woźny, Tenneco Automotive Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią, FERRO , Universal Technology Sp. z o.o., Ośrodek Szkolenia Kierowców Andrzej Krzemiński

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.