Audyt projektu, oficjalne zaproszenie

W związku z realizacją przedsięwzięcia nr XDF/72 5 2 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania dotacji z Panatlantyckiego Programu Pomocowego

Porządek debata w czasie konferencji obejmuje wymienione tu grupy panelowe:

 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
 • Analiza szacunkowa wartości wskaźników Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w odniesieniu do roku 2010 oraz 2015
 • Ocena wpływu środków pomocowych (w tym RPO WŁ) na rozwój turystyki, sportu, rekreacji i kultury w regionie łódzkim
 • Ewaluacja Regionalnych Instytucji Finansujących
 • Pomiar skuteczności implementacji założeń EFS na przykładzie projektu podyplomowego Gry Symulacyjne
 • Identyfikacja barier w realizacji działań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 • Ocena dokumentacji stosowanej w celu wyłonienia projektów do dofinansowania oraz ich realizacji w ramach RPO WZ na lata 2007 – 2013
 • Badanie realizacji polityki horyzontalnej w zakresie równości płci w ramach Priorytetu II ZPORR (analiza porównawcza zapisów dotyczących parytetu płci, zawartych we wnioskach aplikacyjnych oraz sprawozdaniach z realizacji projektów)
 • Ocena funkcjonowania Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz bariery w pozyskiwaniu srodków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Analiza potrzeb potencjalnych beneficjentów XI Priorytetu POIiŚ w zakresie działań przewidzianych do realizacji w ramach Priorytetu z uwzględnieniem stanu infrastruktury społecznej w sektorze kultury
 • Badanie zdolności absorpcyjnych podmiotów realizujących projekty w ramach PO KL w województwie warmińsko-mazurskim
 • Wpływ realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju i Narodowej Strategii Spójności oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie kra
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych - Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Projekt będzie przeanalizowany w aspekcie efektywności w następujących dotowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Wydobywanie soli
 • Produkcja barwników i pigmentów
 • Produkcja motocykli
 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • Transport kolejowy towarów
 • Działalność agentów i pośredników turystycznych
 • Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: zamojski oraz żywiecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Astergem Jewellery Co. Ltd., UNIPAK Sp. z o.o., Autodiagnostyka i elektromechanika Janusz Suchanecki, Kowsky Sp. z o.o. Produkcja Pomocy Ortopedycznych, Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Tęcza\" , MIKROTEL Sp. z o.o. , CARPORT Sp. z o.o., Cezar , Inter-Global , KRZYSZTOF PAWLIKOWSKI - \"SUPERSONIC\", PLATFORMA WYDAWNICTW , Towarzystwo Handlowe ALPLAST A. Bąk i Spółka, Laboratorium Kosmetyczne AVA, Larysa Dysput-Goławska, QSGS Technology Grażyna Klepuszewska, ES-CONSULTING SMULEWICZ IWONA

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.